ADHESIÓ AL PLA ESTRATÈGIC DE L’ALIMENTACIÓ A CATALUNYA 2021-2026

Adhesió a aquest Pla per articular un sistema alimentari integral, sostenible, competitiu, arrelat i basat en la seva diversitat, que produeixi aliments saludables, accessibles i de qualitat.