INTRODUCCIÓ D’INSECTES POL·LINITZADORS EN ELS CONREUS

Durant el període àlgid de floració, introduïm abelles en els conreus per afavorir la pol·linització.